Användarvillkor - Tjänsteköpare

1. Så fungerar Offerta.se

Offerta.se ägs och drivs av Offerta Group AB, 556743-5887, nedan Offerta. Offertas tjänst finns på webbplatsen https://offerta.se/ och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”användare”) att hitta tjänsteföretag som utför hantverkstjänster, städhjälp, flytt etc. (”företagen”). Som användare är det alltid kostnadsfritt att använda Offerta och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via Offerta.

När användare lägger in en förfrågan på Offerta så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Offerta garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till Offertas tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När företaget tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.

2. Personuppgifter och integritetspolicy

Offerta är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Offerta kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Användaren är införstådd med att Offerta vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till de företag som väljer att besvara en offertförfrågan. Offerta kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information. Användaren har möjlighet ta del av Offertas behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Offertas integritetspolicy förklarar närmare hur Offerta behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. Integritetspolicyn finns här

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:

Offerta Group AB

Org nr: 556743-5887

Adress: Sveavägen 98, 113 50 Stockholm

Tel: 010-33 020 11

info@offerta.se

3. Kontrollerade företag

Offerta har anslutna företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa användare av Offerta att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. Offerta genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

  • F-skatt

  • Moms

  • Skuldfrihet hos Kronofogden

4. Offertas ansvarsfrihet

Offerta är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Det innebär att Offerta inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

Användaren har ingen rätt att kräva Offerta på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Offerta.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Offerta.

5. Förfrågningar på Offerta.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m

På Offerta finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att göra en förfrågan på Offerta.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare ska uppträda professionellt och vårdat på Offerta.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Offerta.se. Materialet som användare publicerar på Offerta.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Offerta bedriver. Missbruk av funktionerna på Offerta.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av Offerta.se.

I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra Offertas tjänst, förstöra Offertas renommé eller missleda Offertas företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Offerta rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

Användare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Offerta.

6. Information på Offerta.se

Offerta arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Offerta.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Offerta i de fall det förekommer material på Offerta.se som inte är korrekt.

7. Befriande omständigheter

Offerta är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

8. Immateriella rättigheter

Offerta äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på Offerta.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Offerta.se ägs av Offerta och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Offerta.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

9. Sanktioner

Offerta äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Offerta äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Offerta bedriver.

Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som användare publicerar på Offerta.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Offerta är användaren skyldig att hålla Offerta skadeslös eller ersätta Offerta för den skada som uppkommit.

10. Ändringar

Offerta har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

11. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Offerta Group AB

Org nr: 556743-5887

Adress: Sveavägen 98, 113 50 Stockholm

Tel: 010-33 020 11

info@offerta.se