Användarvillkor - Företag

1. Tjänsteförmedlaren Offerta.se

Offertas tjänst finns på webbplatsen https://offerta.se och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och juridiska personer (”Användarna”) att hitta tjänsteföretag i form av leverantörer av hantverkstjänster, städhjälp etc. Tjänsteföretagen benämns nedan som Offertas ”Kund/er/en”.

2. Grundkrav

Avtalet gäller dig och det företag/ den organisation, du är behörig att representera. Som behörig firmatecknare garanterar du att du äger rätt att ingå avtal för det företag/den organisation som du företräder. Avtalet blir bindande för Kunden genom att underteckna allmänna villkor (fysiskt eller elektronisk på sätt som Offerta anvisar).

Kunden ska inte ha några skulder hos Kronofogden, vara godkänd för F-skatt, registrerad för mervärdesskatt samt ha godkänd kredithistorik. Kunden förbinder sig därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid utförandet av tjänster för Användarna samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt.

Offerta kontrollerar löpande att Kunderna uppfyller Offertas grundläggande krav. Uppfyller inte Kunden samtliga ovanstående grundkrav har Offerta rätt att omedelbart avbryta Kundens möjlighet att svara på förfrågningar från Användarna.

Att vara Kund hos Offerta innebär att vi behandlar Kund och i förekommande fall Kunds företrädares personuppgifter. Se vidare under punkten 6 i detta avtal.

3. Betalning och avtalstid

3.1 Offerta Flex

Offerta Flex abonnemang löper tillsvidare och faktureras månadsvis för innevarande månad med betalningsvillkor om 20 dagar. Uppsägning kan ske när som helst. Tillgängliga abonnemangsformer och priser framgår på offerta.se och/eller för Kund som är inloggad på sitt kundkonto på webben. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

Vid gjord uppgradering av tjänst (görs via ditt kundkonto) faktureras detta närmast efterföljande arbetsdag. Avgiftsbelagda abonnemang faktureras alltid från startdatum.

Vid nedgradering av avgiftsbelagt abonnemang sker nedgradering till nästkommande kalendermånad om nedgraderingen görs senast den 20e i respektive kalendermånad. Vid nedgradering den 21e eller senare datum i respektive kalendermånad, blir nedgraderingen istället gällande först vid nästkommande månadsskifte.

Vid uppsägning av abonnemang som görs senast den 20e i respektive kalendermånad så avslutas abonnemanget vid direkt efterföljande månadsskifte. Vid uppsägning efter den 21e eller senare datum i respektive kalendermånad avslutas abonnemanget i stället vid nästkommande månadsskifte.

Uppsägning av abonnemang kan göras för Kund som är inloggad på sitt kundkonto alternativt via e-post till info@offerta.se.

Viss avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma i samband med särskilt överenskomna erbjudanden och kampanjer från Offerta.

3.2 Offertas årsavtal

Villkoren i detta avtal är inte tillämpliga på Offertas årsavtal. Offertas årsavtal regleras och signeras separat. Vid frågor gällande Offertas årsavtal vänligen kontakta Kundservice.

4. Kundförfrågningar och användarnas kontaktuppgifter

Offerta garanterar att Användarnas kontaktuppgift (e-postadress) är kontrollerad och validerad.

Offerta förmedlar Användarnas kontaktuppgifter endast till de Kunder som väljer att svara på en förfrågan. Kunderna får inte sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla Användarnas kontaktuppgifter. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Offerta.se. Dock får Kunderna, efter att Användaren i fråga anlitat Kunden, vidareförmedla Användarens kontaktuppgifter till av Kunden anlitad underleverantör.

5. Hävning av avtalet eller reklamation av uppdrag

I de fall Kunden på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, t.ex. missbruka Användarnas kontaktuppgifter, har Offerta rätt att omedelbart stänga av kundens åtkomst till tjänsten.

I de fall anslutna Kunder företar handlingar ägnade att försämra Offertas tjänst, vidareförmedla uppgifter i strid med punkt 4, förstöra Offertas rennommé eller på annat sätt agera illojalt mot Offerta, har Offerta rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Kunden ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.

Vid reklamation av uppdrag gäller särskilda villkor i enlighet med Offertas uppställda krav. Vid av Offerta godkänd reklamation av uppdrag återbetalas vad Kund erlagt i Offerta mynt. Denna återbetalningspolicy gäller även i de fall Kund har betalat i SEK. Beträffande reklamation i övrigt gäller sedvanliga köprättsliga regler.

6. Personuppgifter

Vardera part är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Offerta behandlar personuppgifterna för Användare som nyttjar Offerta.se och Offerta är att betrakta som personuppgiftsansvarig gentemot dessa Användare.

Då Offerta överför en Användares personuppgifter till Kunden gäller följande. Kunden är att betrakta som Personuppgiftsansvarig för Användarens personuppgifter. Det innebär i korthet att Kunden, vid behandling av Användarens personuppgifter, har ett ansvar för att följa GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

För att kunna fullgöra Offertas avtalsenliga förpliktelser mot Kund, behandlas de personuppgifter som Kund eller företrädare för Kund lämnar till Offerta vid registrering av användarkonto, som exempelvis namn, adress och e-postadress. För dessa uppgifter är Offerta att betrakta som personuppgiftsansvarig.

Som Kund hos Offerta kommer Kundens företagsuppgifter, samt i tillämpliga fall för dess företrädare, att publiceras på Offerta.se då detta är en central och nödvändig del i avtalets utförande. Beträffande företrädare för Kund baseras publicering istället på en intresseavvägning. I tillämpliga fall publiceras även användaromdömen samt kreditvärdighet (valfritt) på Offerta.se. Kund är vidare införstådd med att Användare, Offerta Group AB, koncernbolag och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Kund via brev, telefon, e-post och SMS.

Mer information om Offertas behandling av Kund och Kunds företrädares personuppgifter, registrerades rättigheter m.m. finns i Offertas integritetspolicy.

7. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse.

Såsom befriande omständighet ska enligt detta avtal anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.

8. Ansvarsbegränsning

För det fall webbplatsen Offerta.se eller applikationen av någon anledning inte är i bruk eller inte går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.ex. att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Offerta helt eller delvis inte råder över har Kunden inte rätt att kräva prisavdrag.

Offerta är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Användare och Kunder. Offerta är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Användare och Kund. Detta innebär att Offerta inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Användare och Kund, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar.

Parternas ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador. Offertas skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar summan av vad Kunden erlagt i ersättning till Offerta under de närmaste sex månaderna, dock max ett belopp som motsvar ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

9. Immateriella rättigheter

Offerta äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Kunden på Offerta.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Kunden eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Offerta.se ägs av Offerta och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Offerta.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

10. Parts insolvens

Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

11. Överlåtelse

Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan Offertas skriftliga godkännande.

12. Meddelanden

Kunden ska meddela Offerta uppdaterade adress- och kontaktuppgifter i händelse av att de ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom bud eller rekommenderat brev eller e-post till parternas i Kundavtalet angivna eller senare ändrade adresser. Uppsägning av abonnemang kan göras för Kund som är inloggad på kundkonto alternativt via e-post till info@offerta.se.

13. Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till Kundavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade samt godkända av Offerta. Offerta äger dock rätt att på egen hand vidta ändring i eller tillägg till dessa Allmänna villkor samt ensidigt säga upp tjänsten utan angivande av skäl. Om ändring eller tillägg sker kommer Offerta att meddela detta 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om Kund motsätter sig detta för att det innebär en väsentlig nackdel för Kund ska de meddela Offerta detta senast 14 dagar innan det börjar gälla. Mindre justering såsom ändringar avseende pris för abonnemang meddelas senast 7 dagar innan ändringen träder i kraft. Meddelande kan ske via e-post eller genom information på Kundens användarkonto.

14. Cookies

Offerta.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Offerta.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Offerta.se på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Offerta.se fullt ut.

15. Personuppgiftsbiträdesavtal

För information om personuppgiftsbiträdesavtal klicka här.

16. Händelse av tvist samt lagval

Tvist mellan parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

Offerta Group AB

Org nr: 556743-5887

Adress: Sveavägen 98, 111 22 Stockholm

Tel: 010-33 020 11

info@offerta.se