Användarvillkor

Offertas Integritetspolicy

Vi på Offerta (Offerta Group AB) värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Offerta samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Offerta är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:
Offerta Group AB
Org nr: 556743-5887
Adress: Sveavägen 98, 113 50 Stockholm
Tel: 010-33 020 11
info@offerta.se

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t.ex. att du skickar in en förfrågan om att få offerter från tjänsteföretag, vid anmälan till våra nyhetsbrev eller när man ansluter ett företag för att bevaka marknadsplatsen på relevanta uppdrag. Ofta finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt, men ibland har vi upptäckt dig i vår omvärldsbevakning eller inhämtat från källor som koncernbolag, partners och andra register.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Offerta samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster våra användare och företag vill få utförda på marknadsplatsen Offerta.se. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med som att få offerter från tjänsteföretag eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Syfte och typ av uppgifter
Laglig grund för behandling

Hantering av kundregister för anslutna företag. Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera anslutningsavtal.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot det företag eller organisation som du företräder.

Utskick av nyhetsbrev och erbjudanden samt marknadsföring.

Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.
Behandlingen är grundad på intresseavvägning till att mottaga kommunikation och erbjudanden.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster.

Offertas skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, uppgifter kring betalning av medlemsavgift.
Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Offertas rättsliga skyldighet inte fullgöras.

Ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet samt för att förbättra våra tjänster och för affärs-utveckling för att utveckla nya produkter och funktioner.

Typ av uppgifter: Namn, kön, profilinställningar, köphistorik och betalningsinformation, tekniska data rörande enheter som använts, köp- och användardata (t.ex. klick och besökshistorik)
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra Offertas tjänster och system.

Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden.

Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kund-serviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt Användaravtalet.

Behandling av dina personuppgifter vid ansökan om anställning eller praktik hos oss.

Typ av uppgifter: Identitetsuppgifter t.ex. namn, kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress.
Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsärende.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgiftsbehandlingen av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Inkommande samtal till bolaget samt relevanta avdelningar i bolaget, kan komma att spelas in och lagras i 2 år; grundat i intresseavvägning (6.1(f) GDPR) för att möta syften och utveckla interna områden i bolaget i Sverige. Övrig information behandlas så länge som det krävs för att uppfylla syftet. Vid avregistrering av marknadsföring behandlas uppgifterna även för att förhindra att få fortsatt marknadsföring från oss.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen och affärspartners för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, som att hantera ditt ärende, för att hantera fakturering (skapa, skicka och driva in fakturor) för marknadsföring eller för att kontakta dig. Vidare lämnas personuppgifter ut till underleverantörer, till exempel systemleverantörer, som Offerta anlitar för att utföra en tjänst. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde till Offerta.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. För mer information om våra personuppgiftsbiträden kontakta oss enligt kontaktuppgifter ovan. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur använder vi cookies?

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats. Vid större förändringar kommer vi att kontakta dig innan förändringarna träder i kraft.

Senast uppdaterad: Oktober 2021