Guide

Tänk på detta inför OVK-besiktningen

2023-10-23

Man som har arbetskläder och utför en ovk-besiktning

OVK-besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll, en kontroll som alla byggnader ska genomgå med regelbundna intervall – vanligtvis vart tredje eller vart sjätte år. För att få vägledning i valet av besiktningsfirma och för att vara förberedd inför en OVK har vi här samlat lite tips och råd kring saker som kan vara bra att tänka på för att besiktningen ska gå så smidigt som möjligt och förhoppningsvis bli godkänd.

Fastighetsägaren ansvarar för OVK

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att OVK-besiktning genomförs i de intervaller som gäller för byggnadstypen. Oavsett vem som nyttjar byggnaden.

I en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för besiktningen såvida du själv inte har utfört någon typ av förändring eller renovering i din lägenhet som påverkar ventilationen. I så fall är du som bostadsrättens ägare ansvarig för att renoveringen utförs enligt gällande regler för OVK. Du är också ansvarig för att låta en besiktningsman kontrollera och lämna intyg på att renoveringen eller ändringen har utförts på ett sådant sätt att ventilationen kan godkännas vid nästa OVK-besiktning.

De enda byggnader som är fråntagna kravet på OVK-besiktning är privatbostäder för en eller två familjer som endast har självdrag eller mekanisk frånluftsventilation utan återvinning av värme.

Hur ofta ska OVK-besiktning genomföras?

Hur ofta en OVK-besiktning ska genomföras i din byggnad beror på vilken typ av byggnad det gäller och även vilket slags ventilationssystem som är installerat i den.

Generellt sett gäller följande:

illustration-list-check

Besiktning vart 3:e år

Skolor, förskolor, vårdinrättningar och liknande oavsett typ av ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande som har FT- eller FTX-ventilation.*

illustration-list-check

Besiktning vart 6:e år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- eller S-ventilation.*

illustration-list-check

Endast besiktning vid installation

En- och tvåbostadshus som har FX- eller FTX-ventilation* behöver endast en installationsbesiktning som genomförs när systemet tas i bruk första gången. Sedan är de fråntagna kraven på återkommande besiktning.


*FT= Mekanisk från- och tilluftsventilation. FTX = Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. F = Mekanisk frånluftsventilation. FX = Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning. S= Självdragsventilation.

Se till att ventilationssystemet är i gott skick

För att se till att luftmiljön i din byggnad håller bra kvalitet och öka chansen för att din OVK-besiktning blir godkänd utan anmärkning kan du tänka på följande:

Regelbunden service

Se till att ventilationssystemet i din byggnad får regelbunden service så att det ständigt fungerar tillfredsställande. Starta gärna ett serviceavtal med ett företag som specialiserar sig på ventilation om du eller din personal inte själva har kompetensen som krävs för att underhålla ventilationssystemet.

Genomför egenkontroller

Inför ett system för egenkontroller. Se till att ventilationssystemet ses över med regelbundna intervaller med hjälp av den utrustning du själv har till hands. Större byggnader brukar ha styrsystem med övervakning där man kan se att allt fungerar tillfredsställande. I mindre system kan det räcka att du själv gör en snabb genomgång av systemet för att verifiera att alla delar fungerar som de ska.

Ta på allvar om boende eller andra som vistas i lokalen klagar på dålig luftkvalitet. Gör hellre mätningar en gång för mycket.

Ny kontroll krävs vid om- eller tillbyggnad

Om du bygger till eller ändrar något i byggnadens planlösning eller i ventilationssystemet kan det behövas en ny kontroll av ventilationen för att se till att den är tillräcklig för de nya förutsättningarna. Kontrollen beställer du på samma sätt som en OVK.

Välj en besiktningsfirma med rätt behörighetsnivå

Se till att du väljer ett företag som har rätt behörighet för din byggnad. Det finns två olika behörighetsnivåer för en OVK-kontrollant: N och K.

Besiktningsmän med behörighet N får endast utföra OVK-besiktningar med S-, F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- eller FTX-ventilation. Besiktningsmän med behörighet K får utföra OVK i byggnader med alla slags ventilationssystem.

För att undvika fusk bör inte samma företag som installerar eller utför service på ett ventilationssystem utföra OVK-besiktningen. Det är också säkrare för dig som fastighetsägare och för de personer som vistas i byggnaden att kontrollerna utförs av en oberoende part.

Ta in offerter från flera besiktningsföretag

För att ta in offerter från olika besiktningsföretag så att du får bästa möjliga pris och villkor för din OVK-besiktning bör du tydligt beskriva vad det är du behöver hjälp med.

Beskriv vilken typ av fastighet det gäller samt vilken typ av ventilationssystem som finns installerat för att företagen ska kunna svara på om de har den behörighet som krävs.

Ange syftet med besiktningen, till exempel om det handlar om nybyggnation eller nyinstallation, regelbunden kontroll eller kontroll efter förändringar i ventilationssystemet. Du bör också ange fastighetens storlek, typ och byggnadsår. Ange förstås också fastighetens ort och en önskad tidpunkt för OVK-besiktningen samt eventuella övriga önskemål.

Så funkar det

Beskriv uppdraget

Upp till 6 företag hör av sig

Jämför och välj