BF9K

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem framtaget för företag verksamma byggbranschen. Systemet syftar till att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller kraven som ställs gällande kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. De företag som använder sig av systemet bygger sitt system anpassat efter den egna verksamheten. För alla företag finns det krav på kontroller som överensstämmer med kraven i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, Boverkets konstruktionsregler, miljöbalken och arbetsmiljölagen.